Integritetspolicy för Bostads AB Svedalahem

Behandling av personuppgifter

När du hyr lägenhet av Svedalahem, är bostadssökande eller i vissa fall har hyrt av oss – behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR* 2016/679) samt vägledningen framtagen av Fastighetsägarna och vår branschorganisation SABO.

Dataskyddsförordningen ska skydda dig så att din personliga integritet inte kränks genom att dina personuppgifter används på fel sätt. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det, vi har ett avtal eller om det finns stöd i annan lag (eller GDPR). 

Vad är personuppgifter? 
Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara direkta uppgifter som namn, adress, e-postadress, personnummer eller telefonnummer.

När behandlas mina personuppgifter? 
Hos Svedalahem registreras dina personuppgifter när du registrerar dig som sökande på vår webbplats, när du får ett lägenhetserbjudande samt när du skriver ett avtal på lägenhet/parkeringsplats. Vi behandlar även dina personuppgifter i syfte att leverera tjänster, skicka fakturor och information samt i övrigt kunna fullfölja vårt ansvar som avtalspart. Personuppgifter bevaras av bolaget i enlighet med gällande lagstiftning så länge det är nödvändigt för att kunna leverera tjänster eller uppfylla lagkrav. Behandling av personuppgifter gällande tredje person kan förekomma, exempelvis personuppgifter i sedvanlig e-postkorrespondens mellan kollegor eller i andra vardagliga meddelanden.

Läs mer om våra personuppgiftsbehandlingar specifikt enligt nedan:

Personuppgiftansvar 
Personuppgiftsansvarig, det vill säga ansvarig för alla behandlingar av personuppgifter som utförs, är Bostads Ab Svedalahem, Verkstadsgatan 1, 233 51 Svedala, org/nr 556201-2517.

Dataskyddsombud 
Vi har ett dataskyddsombud som kontrollerar att vi behandlar dina personuppgifter korrekt. Kontakt: dataskyddsombud@svedalahem.se

Registerutdrag 
Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, begära ett registerutdrag från oss. Begäran görs skriftligen via vår blankett och skickas med post till; Bostads AB Svedalahem, Verkstadsgatan 1, 233 51 Svedala. Utdraget skickas sedan till din folkbokföringsadress.

Begäran om rättelse
Rättelse av personuppgifter görs i första hand via ”Mina sidor”. Det är alltid du som sökande/hyresgäst som ansvarar för att förse oss med korrekta uppgifter. Finns det uppgifter som du inte kan ändra själv kan du begära rättelse genom att kontakta Svedalahem via brev, e-post eller telefon 040-626 80 50. Då måste du kunna uppvisa handlingar som styrker din önskan om rättelse. Efter ändring skickas ett utdrag till din folkbokföringsadress.  Har du klagomål på Svedalahem angående felaktig hantering av personuppgifter som inte åtgärdas av oss på ett enligt dig tillfredsställande sätt, kan du kontakta Datainspektionen.

Personuppgiftslagen förhållande till offentlighetsprincipen 
Svedalahem är ett kommunalt allmännyttigt bostadsföretag och omfattas av Offentlighets – och sekretesslagen. Här ingår tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna handlingar. Det innebär att all information (t ex mejl, brev m.m) som skickas till oss blir allmänna handlingar. En allmän handling kan man begära ut, men innan man får ta del av den måste vi kontrollera så att innehållet inte är skyddat enligt någon specifik bestämmelse, t ex skyddade personuppgifter eller annan information som kräver sekretess. Om innehållet är skyddat kan det inte begäras ut. Vissa typer av handlingar sparas och arkiveras under olika tidsperioder enligt gällande arkivbestämmelser och verksamhetens dokumenthanteringsplan.

Cookies 
Våra cookies är endast tillfälliga för sessionshantering, de försvinner när man stänger ner webbläsaren.

 

Uppdaterad 2018-12-03