Personuppgiftsbehandling när hyresförhållandet är slut

Vi är ett kommunalt allmännyttigt bostadsföretag och omfattas av tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna handlingar. Det innebär att vi bevarar allmänna handlingar i vårt arkiv. Allmänna handlingar är handlingar som skickas in till oss eller handlingar vi själva upprättar, t.ex. hyresavtal, brev och intyg. Vi gallrar allmänna handlingar och uppgifter enligt vår dokumenthanteringsplan. Huvudregeln gällande dig som hyresgäst är att vi gallrar och rensar personuppgifter om dig när du flyttat från din lägenhet. Vissa uppgifter t ex bevakning av rättsliga anspråk eller misskötsamhet sparas i två år eller så länge bokföringslagen anger. Uppgifter om dig i vårt bokföringsmaterial t ex betalningar sparas i sju år inklusive innevarande år. Uppgifter som måste sparas på grund av andra lagkrav t ex fastighetsägaransvaret avidentifieras om möjligt.

Uppdaterad 2018-06-26