Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

När du kontaktar Svedala Exploaterings AB SVEDAB och/eller gör en felanmälan – behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR* 2016/679).

Dataskyddsförordningen ska skydda dig så att din personliga integritet inte kränks genom att dina personuppgifter används på fel sätt. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det, vi har ett avtal eller om det finns stöd i annan lag (eller GDPR).

Vad är personuppgifter? 
Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara direkta uppgifter som namn, adress, e-postadress, personnummer eller telefonnummer.

När behandlas mina personuppgifter? 
Hos Svedala Exploaterings AB SVEDAB registreras dina personuppgifter när du kontaktar oss och/eller gör en felanmälan via vår webbplats. Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att leverera tjänster, skicka fakturor och information samt i övrigt kunna fullfölja vårt ansvar som avtalspart. Personuppgifter bevaras av bolaget i enlighet med gällande lagstiftning så länge det är nödvändigt för att kunna leverera tjänster eller uppfylla lagkrav.

Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträden för behandling av dina personuppgifter. Det kan exempel gälla en entreprenör eller annat företag som vi anser behövas för att kunna fullfölja vårt huvudavtal. Vi lämnar också ut dina personuppgifter för att kunna följa lagen eller myndighetsbeslut. Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi att sådan överföring är laglig.

Vi sparar dina uppgifter så länge de är relevanta och aktuella. Efter det kommer vi att radera eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig. Behandling av personuppgifter gällande tredje person kan förekomma, exempelvis personuppgifter i sedvanlig e-postkorrespondens mellan kollegor eller i andra vardagliga meddelanden.

Personuppgiftsbehandling gällande konsult, leverantör eller entreprenör
Vi samlar in nödvändiga personuppgifter från dig som är enskild näringsidkare eller kontaktperson för ett företag som vi samarbetar med. Detta gör vi för att det finns ett berättigat intresse eller för att behandlingen är nödvändig för att kunna kommunicera och hantera ärenden. Ändamålen kan vara kommunikation, upphandling, ID-kontroll, nyckelhantering samt för att fastställa och styrka rättsliga anspråk. Efter avslutat ärende raderas eller avidentifieras alla personuppgifter om möjligt alternativt sparas enligt rättslig grund/annan lag.

Det åligger på arbetsgivarens ansvar att informera anställda om hur vi hanterar personuppgifter. Vi har även en mailsvans i varje e-postkommunikation med information direktkopplat till policyn. Behandling av personuppgifter gällande tredje person kan förekomma, exempelvis personuppgifter i sedvanlig e-postkorrespondens mellan kollegor eller i andra vardagliga meddelanden.

Personuppgiftansvar 
Personuppgiftsansvarig, det vill säga ansvarig för alla behandlingar av personuppgifter som utförs, är Svedala Expolaterings AB SVEDAB, Verkstadsgatan 1, 233 51 Svedala, org/nr 556191-3715.

Dataskyddsombud 
Vi har ett dataskyddsombud som kontrollerar att vi behandlar dina personuppgifter korrekt. Kontakt: dataskyddsombud@svedalahem.se.

Registerutdrag 
Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, begära ett registerutdrag från oss. Begäran görs skriftligen via vår blankett och skickas med post till; Svedala Exploaterings AB SVEDAB, Verkstadsgatan 1, 233 51 Svedala. Utdraget skickas sedan till din folkbokföringsadress. Kontakta oss för att ta del av registerutdragblanketten.

Begäran om rättelse
Det är alltid du som anmälare som ansvarar för att förse oss med korrekta uppgifter. Finns det felaktiga uppgifter kan du begära rättelse genom att kontakta Svedala Exploaterings AB SVEDAB via brev, e-post eller telefon 040-626 80 50. Då måste du kunna uppvisa handlingar som styrker din önskan om rättelse. Efter ändring skickas ett utdrag till din folkbokföringsadress. Har du klagomål på Svedala Exploaterings AB SVEDAB angående felaktig hantering av personuppgifter som inte åtgärdas av oss på ett enligt dig tillfredsställande sätt, kan du kontakta Datainspektionen.

Personuppgiftslagen förhållande till offentlighetsprincipen 
Svedala Exploaterings AB SVEDAB är ett kommunalt bolag och omfattas av Offentlighets- och sekretesslagen. Om du skickar e-post eller brev till SVEDAB, kan vi behöva spara och lagra handlingen i vårt arkiv.

Cookies
Våra cookies är endast tillfälliga för sessionshantering, de försvinner när man stänger ner webbläsaren.