Integritetspolicy

Integritetspolicy för Bostads AB Svedalahem

Behandling av personuppgifter

På Bostads AB Svedalahem värnar vi om din personliga integritet. Bostads AB Svedalahem, org. nr 556201-2517, är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR* 2016/679).

Integritetspolicyn är framtagen utifrån dataskyddsförordningen samt vägledningar från Fastighetsägarna och vår branschorganisation Sveriges Allmännytta.

Dataskyddsförordningen ska skydda dig så att din personliga integritet inte kränks genom att dina personuppgifter används på fel sätt. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det, vi har ett avtal eller vid annan lagstiftning.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara direkta uppgifter som namn, adress, e-postadress, personnummer eller telefonnummer.

När behandlas mina personuppgifter?

Hos Svedalahem registreras dina personuppgifter, när du skriver ett avtal på lägenhet/bilplats samt vid rekrytering. Vi behandlar även dina personuppgifter i syfte att leverera tjänster, skicka fakturor och information samt i övrigt kunna fullfölja vårt ansvar som avtalspart.

Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträden för behandling av dina personuppgifter. Det kan exempelvis gälla en systemleverantör vi anser behöva för att kunna fullfölja vårt huvudavtal. Vi lämnar också ut dina personuppgifter för att följa lagstiftning och/eller myndighetsbeslut. Om uppgifter överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi att sådan överföring är laglig.

Behandling av personuppgifter gällande tredje person kan förekomma, exempelvis personuppgifter i sedvanlig e-postkorrespondens mellan kollegor eller i andra vardagliga meddelanden.

Uppdaterad 2022-06-09

Läs mer om våra personuppgiftsbehandlingar specifikt enligt nedan:

Personuppgiftansvar

Personuppgiftsansvarig, det vill säga ansvarig för alla behandlingar av personuppgifter som utförs, är Bostads Ab Svedalahem, Verkstadsgatan 1, 233 51 Svedala, org/nr 556201-2517.

Dataskyddsombud

Vi har ett dataskyddsombud som kontrollerar att vi behandlar dina personuppgifter korrekt.
E-post: dataskyddsombud@svedalahem.se

Registerutdrag

Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, begära ett registerutdrag från oss. Begäran görs skriftligen på vår blankett Begäran om registerutdrga(pdf-dokument) och skickas med post till; Bostads AB Svedalahem, Verkstadsgatan 1, 233 51 Svedala. Utdraget skickas sedan till din folkbokföringsadress.

Begäran om rättelse

Kontakta oss för begäran om rättelse. För sökande och hyresgäster sker rättelse av personuppgifter i första hand via ”Mina sidor”. Det är alltid du som sökande/hyresgäst som ansvarar för att förse oss med korrekta uppgifter. Finns det uppgifter som du inte kan ändra själv kan du begära rättelse genom att kontakta Svedalahem via brev, e-post eller telefon 040-626 80 50. Då måste du kunna uppvisa handlingar som styrker din önskan om rättelse. Efter ändring skickas ett utdrag till din folkbokföringsadress. Har du klagomål på Svedalahem angående felaktig hantering av personuppgifter som inte åtgärdas av oss på ett enligt dig tillfredsställande sätt, kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten.

Personuppgiftslagen i förhållande till offentlighetsprincipen

Vi är ett kommunalt allmännyttigt bostadsföretag och omfattas av tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna handlingar. Det innebär att vi bevarar allmänna handlingar i vårt arkiv. Allmänna handlingar är handlingar som skickas in till oss eller handlingar vi själva upprättar, t.ex. hyresavtal, brev och intyg. Vi gallrar allmänna handlingar och uppgifter enligt vår dokumenthanteringsplan.

Design & Teknik av Creative Army