För hyresgäster

Mamma med barn

Kundundersökningen

illustration digital blankett

Svedala mars 2023

Vad har hänt sedan kundundersökningen?

Under hösten/vintern har vi arbetat med utvärdering av resultatet och tagit fram en handlingsplan samt såklart även påbörjat och slutfört delar av handlingsplanen.

Exempel där ni tycker att vi idag gör ett bra arbete:
 • 89,7% tycker att ni fick ett bra bemötande vid senaste kontakten
 • 88,5% känner sig trygga i sina trapphus
 • 92,9% tycker att ni har bra möjligheter till källsortering
Exempel där ni tycker att vi kan bli bättre och där vi har lagt, och kommer att lägga lite extra fokus:
 • Trygghet i och omkring våra fastigheter
 • Vår utemiljö med tillgång på bänkar och bord
 • Information från oss, exempelvis vad som ska hända i fastigheten
För att öka tryggheten i och omkring våra fastigheter har vi:
 • Tagit fram tydligare profilkläder till vår personal
 • Skapat en tätare kontakt med polis och socialtjänst i Svedala kommun
 • Klippt ner höga buskar och träd samt lagt en fortsatt plan för det arbetet under 2023
 • Testat självtändande rörelsearmaturer och planerat för att det ska sättas upp i miljöhus, cykelutrymmen och andra allmänna utrymmen
 • Inventerat och påbörjat komplettering av belysning i entréer
 • Påbörjat arbete med cykelrensningar som ska genomföras under vår/sommar 2023
 • Beslutat att befintligt cykelskul på Stella ska byggas om och bli låsbart
 • Påbörjat en dialog med Svedala kommun om att sätta upp digital hastighetsdisplay på Östervången i Bara
För att förbättra informationen från oss till dig som hyresgäst har vi:
 • Arbetat och fortsätter att arbeta med att skapa bättre rutiner för att informera hyresgäster
 • Mellan juni 2022 och februari 2023 skickat ut ca 106 digitala meddelande, ca 12/månad till olika grupper av hyresgäster.

Svedala juni 2022

Tack för din medverkan

Kundundersökningen avlutades den 2 juni och de sista svaren har precis landat hos oss. Det var 73,1% som svarade i år och vi är mycket tacksamma och glada för alla svar vi fått in. Vi har fått både ris och ros men framförallt kunskap så att vi kan lägga fokus på rätt saker. Nu påbörjas arbetet inom företaget med att analysera era svar och utifrån dem ta fram en handlingsplan för förändringar som ni vill se.

Håll utkik här på hemsidan och i tidningen BO efter resultat från enkäten och våra förbättringsåtgärder.

Återigen stort tack för din medverkan!


Svedala april/maj 2022

Vi vill veta vad du tycker

- nu kommer kundenkäten

Dina åsikter är viktiga för oss på Svedalahem och vi vill hela tiden förbättra oss. Nästa vecka får du vår kundenkät som vi hoppas att du fyller i! Med hjälp av det du berättar för oss i enkäten kan vi utveckla Svedalahem tillsammans och vi får ett viktigt underlag när vi beslutar hur olika förbättringsarbeten ska prioriteras.

I förra enkäten 2019 slog vi och ni rekord i svarsprocent vilket vi är väldigt glada för och vi hoppas på samma eller ännu bättre gensvar denna gång.

Med utgångspunkt från enkätsvaren vi fick från er 2019 har vi bland annat genomfört åtgärder för att förbättra trygghet och trivsel.

Vi har sett över och kompletterat bänkar och bord utomhus, förbättrat belysningen vid ett flertal fastigheter och miljöhus, installerat dörrar och/eller lås på miljöhus, förändrat vår information i trapphus och infotavlor så att det framgår vilka entreprenörer vi har upphandlade. Vi har även utökat vårt samarbete med socialtjänsten och polisen och utfört åtgärder för att förhindra bilkörning inne på bostadsområden.

Vi fortsätter också vårt arbete med klimat – och temperatur för en god inomhusmiljö i våra fastigheter och bostäder.

Nu inväntar vi svar från er! De kommer att hjälpa oss att prioritera åtgärder framöver!

Kvarteret Svanen

De boende i kvarteret Svanen har nu i vinter fått en egen enkät där frågorna fokuserade på vår process kring nyproduktion och trivseln i de nya lägenheterna och området. Svarsprocenten var hela 71,9%. Vi arbetar nu med att analysera svaren och har redan förbättrat belysningen i gattet in till gården från Nygatan samt beslutat att installera en app för enklare tvättstugebokning och se över möjligheten för ytterligare cykelparkeringar. Ni som är hyresgäster i Kvarteret Svanen kommer därför inte att få den kommande enkäten.

Design & Teknik av Creative Army